Naše služby

 

             Máte problém s vodou ?

                                           My Vám pomôžeme  vykopeme vyčistíme  a prehľbíme studne

 

Hydrogeologickyý prieskum 

Čistenie studní

Prutikári

Prehlbovanie Studni

Skruže


Hydrogeologicky prieskum  

určiť vhodnosť spôsobu získania podzemnej vody - určiť charakter studne pre odberný objekt - hydrogeologický vrt ( spolu so zakonzervovaním vrtu a uvedenia okolia vrtu do pôvodného stavu ) - optimálne umiestniť studňu v rámci územia a potrieb objednávateľa - stanoviť hĺbku studne - stanoviť predpokladanú výdatnosť v oblasti dotknutého územia - posúdenie kvality vody s vykonaním rozboru vody akreditovaným laboratóriom - spracovať podklady pre vodoprávne konanie


Dezinfekcia a čistenie studní


Dezinfekcia a čistenie studní

Aj keď tento rok nič nenasvedčuje tomu, že sa budeme musieť popasovať s nečakanými povodňami a následkami s nimi súvisiacimi, nie je na škodu pohovoriť si o čistení studní a ich dezinfekcii. Na Slovensku je totiž ešte stále veľké množstvo ľudí, využívajúcich ako zdroj pitnej vody studňu. Nebezpečné látky sa do nej môžu dostať mnohými inými spôsobmi, nielen prívalmi vôd pri povodniach. Snaha ušetriť náklady a čas vedie majiteľov rodinných domov k laxnému prístupu k vlastnému zdroju pitnej vody, nakoľko sa im na pohľad javí ako čistá. Zdanie však klame. Dezinfekcií studní by sme mali venovať náležitú pozornosť, v opačnom prípade by si to veľmi rýchlo mohol odniesť zdravotný stav celej rodiny.


Prútikári


Prútiky sú jednoduché meracie geofyzikálne nástroje a je dokázané, že správne držaný prútik reaguje na geofyzikálne anomálie v rukách každého. Nutnosťou je správna interpretácia pohybu prútika.Prútikom nie je možné odhadnúť ani hĺbku hladiny podzemnej vody ani výdatnosť prameňa. Prítomnosť podzemnej vody je možné určiť pomocou špeciálnych geofyzikálnych prístrojov, čo by však studňu značne predražilo. Optimálnym spôsobom ako stanoviť hĺbku vrtu (pri vŕtaných studniach) je vyjadrenie geológa k danej lokalite, ktorý na základe hydrogeologických máp, geologického podložia, predchádzajúcich vrtov, druhu ekosystému a stupňa ochranného pásma určí spôsob, akým odoberať podzemnú vodu. Najdôležitejším prvkom nie je určiť umiestnenie vrtu, ale správne navrhnúť konštrukciu studne a zabezpečiť vhodnú vrtnú technológiu.


Inštalatérske práce


Opravy a výmena vodovodných potrubí.


Údržba a opravy


Záhradné práce, údržba domácností.